Монгол Улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл-IV боть

Монгол Улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэлШүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс "Шүүхийн шийдвэрийг нийтлэх журам”-ыг 2014 оны 32 дугаар тогтоолоор баталсан бөгөөд тус журмын дагуу шүүхийн шийдвэрийг судалгаа шинжилгээний ажлын эргэлтэд оруулах, шүүхийн шийдвэрийн шүүмж судлалыг хөгжүүлэх, шүүхийн практикийг судлах ажлыг өргөжүүлэх зорилгоор "Монгол Улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл” бүтээлийг жил бүр эрхлэн гаргадаг. Үе шат, хугацаа 1.Бүх шатны шүүхээс сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэлд оруулах 5 хүртэлх шийдвэрийг шүүгчдийн зөвлөлгөөнөөрөө хэлэлцэж, жил бүрийн 12-р сарын 10-ны өдрийн дотор Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнд ирүүлэх; 2.Шүүхийн шийдвэрийг сонгон шалгуурах шүүгч, эрдэмтдийн төлөөлөл бүхий ажлын хэсгийг Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн саналыг үндэслэж Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын тушаалаар байгуулах; 3.Бүх шатны шүүхээс ирүүлсэн шүүхийн шийдвэрийг шүүгч, мэргэшсэн эрдэмтдийн төлөөлөл бүхий ажлын хэсэг сонгон шалгаруулах. Шалгуур үзүүлэлт 1.Үйл баримтыг холбогдох эрх зүйн эх сурвалжтай бүрэн тулган шалгаж, үнэлэлт дүгнэлт өгсөн байдал 2.Хуулийг эрх зүйн онол, Үндсэн хуулийн болон эрх зүйн нийтлэг зарчим зэрэгт тулгуурлан тайлбарлан хэрэглэсэн байдал 3. Шүүхийн шийдвэрийн үндэслэлийг дэлгэрэнгүй ойлгомжтой тодорхойлсон байдал   4. Хууль зүйн техникийн хэлбэрийн шаардлага /хууль зүйн хэл, найруулга, хэв маяг, нэр томьёо, бүтэц гэх мэт/-ыг хангасан байдал. Эмхэтгэлийн цувралууд Монгол Улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхэтгэл-IV боть "Монгол Улсын шүүхийн сонгомол шийдвэрийн эмхтгэл IV боть” бүтээлд бүх шатны шүүхээс ирүүлсэн нийт 337 гаруй шийдвэрт мэргэшсэн эрдэмтэд, судлаачид тодорхой шалгуурын дагуу үнэлгээ хийж, нийт 57 шийдвэрийг нь шалгаруулан оруулсан. 

Видео мэдээ

Холбоо барих

Монгол Улс Улаанбаатар хот Чингэлтэй дүүрэг Баруун Сэлбийн гудамж шүүхийн байр


Утас: 11-320791, 70007277

Факс: 11-310678

И-мэйл: n_davakh_tg@shuukh.mn